Εγγραφή Μελών

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο:
 • Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγγραφεί, δυνάμει του παρόντος Νόμου, στο Μητρώο υποβάλλει προς το Συμβούλιο αίτηση η οποία συνοδεύεται από το καθορισμένο τέλος και τα αναγκαία για την υποστήριξη της αίτησης αποδεικτικά στοιχεία.
 • Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, το Συμβούλιο καταχωρεί την εγγραφή του αιτητή στο Μητρώο και εκδίδει σε αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το Συμβούλιο τύπο.
Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο:

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο, αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι -
 • είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή είναι πολίτης άλλου κράτους μέλους ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη άλλου κράτους μέλους

 • έχει λευκό ποινικό μητρώο ή, σε περίπτωση πολίτη άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο ποινικού μητρώου ή βεβαίωσης ή άλλου σχετικού εγγράφου, που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ή καταγωγής, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του:

  Νοείται ότι, το Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από τους εγγεγραμμένους Επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς να προσκομίσουν πρόσφατο λευκό ποινικό μητρώο ή, σε περίπτωση πολίτη άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο ποινικού μητρώου ή βεβαίωσης ή άλλου σχετικού εγγράφου που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ή καταγωγής, για το οποίο δεν έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του

 • κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα με κύριο θέμα την κοινωνική εργασία, το οποίο χορηγήθηκε από πανεπιστήμιο ή άλλο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δυνάμει του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μετά από τριετή τουλάχιστον εκπαίδευση:

  Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του πτυχίου οποιουδήποτε αιτητή, το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τον αιτητή να απευθυνθεί στην αρμόδια αρχή ή σε αρμόδιους εθνικούς φορείς της Δημοκρατίας για την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού αναγνώρισης∙ και

 • ολοκλήρωσε με επιτυχία την εποπτευόμενη εργαστηριακή πρακτική άσκηση
Αίτηση και συνοδευτικά

Σχετική αίτηση μπορείτε να κατεβάσετε στον Η/Υ σας σε μορφή Word, συμπληρώστε την και στη συνέχεια θα πρέπει να την εκτυπώσετε και να την αποστείλετε μαζί με τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
 • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
 • Πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Απόδειξη κατάθεσης του τέλους των €34 στην Ελληνική Τράπεζα (Αρ. Λογαριασμού: 121‐01‐292644‐01)
Επιμένετε να γράφεται ως όνομα καταθέτη το όνομα του/της αιτητή/τριας

Μπορείτε να αποστείλετε την αίτηση μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στο:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ: 29713 ‐ Λευκωσία, 1722

Τηλέφωνο Επικοινωνίας με το Συμβούλιο Εγγραφής:
+35796383645
Νέα-Ανακοινώσεις Εγγραφή
Μελών
Υποβολή παραπόνων Social work resources